Terugdraaien kilometerstand.

Strafbaarstelling.

Een enkele keer ontdek je dat de kilometerstand van een camper is teruggedraaid. Het betreft vaak campers die uit het buitenland zijn ingevoerd. In een aantal gevallen kunt u de verkoper daar op aanspreken. Sinds januari 2017 is het terugdraaien of laten terugdraaien van de kilometerstand verboden in de Wegenverkeerswet. In deze gevallen moet je dus bewijzen dat de kilometerstand is teruggedraaid en bij welke kilometerstand dat gebeurd is. Ook moet je aantonen wie dit heeft gedaan of heeft laten doen. Dit is heel moeilijk. Volgens de NKC gebeurd dit bij 20% van de uit Duitsland ingevoerde campers. Ook worden de onderhoudsboekjes vervalst.

Koop van een bedrijf/beroepsmatige verkoper

Een zakelijke verkoper moet instaan voor zijn product. Hij is ook aansprakelijk als hij niet op de hoogte was van de foute kilometerstand. De voorgedrukte mededeling in het koopcontract dat de kilometerstand mogelijk onlogisch is houdt voor de rechtbank geen stand. Is de kilometerstand van een camper teruggedraaid dan kun je:

 • ontbinding van de koopovereenkomst eisen
 • deel van de koopsom terugvorderen
 • de koopovereenkomst  vernietigen op grond van dwaling.

Dit kan ook wanneer van een particulier is gekocht. Deze is alleen als verkoper aan te spreken als u kunt bewijzen dat deze particulier de kilometerstand heeft teruggedraaid of als hij wist dat de kilometerstand niet juist was en hier bij de koop niets over heeft gemeld.

EUCARIS-Verdrag

Op 8 juni 2017 heeft Minister Melanie Schultz van Haegen tijdens de Transportraad in Luxemburg het Protocol tot wijziging van het EUCARIS-Verdrag ondertekend. Dit Verdrag heeft mede als doel  om gevallen van kilometerfraude bij import van voertuigen uit de aangesloten landen eenvoudiger op te sporen.

Controle kilometerstanden.

Om te constateren of een kilometerstand is teruggedraaid is onderzoek nodig.  De kilometerstanden van Nederlandse voertuigen kunt u, tegen een zeer geringe vergoeding, controleren bij de RdW. Bij een tellerstandcontrole ontvangt u van de RDW het oordeel ‘logisch’, ‘onlogisch’ of ‘geen oordeel’

Daarnaast vind je op deze website een aantal handige zaken om er achter te komen of er gerommeld is met kilometerstanden.

Hoofdstuk IVB. Tellerstanden Wegenverkeerswet.

Artikel 70m

Het is een ieder verboden om de tellerstand van bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde categorieën motorrijtuigen die dienen te zijn ingeschreven en tenaamgesteld zodanig te wijzigen of te doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig te beïnvloeden of te doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand.

Artikel 70n

 1. Door de Dienst Wegverkeer erkende bedrijven verstrekken in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen aan de Dienst Wegverkeer de tellerstand van een motorrijtuig dat dient te zijn ingeschreven en tenaamgesteld.
 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de tellerstand wordt verstrekt.

Jurisprudentie:

 • Dwaling koopovereenkomst auto – Uitspraak nietig verklaring koopovereenkomst.
 • Koopovereenkomst auto. Dwaling in verband met trendbreuk kilometerstand. Wie is verkoper? Uitspraak – zaak aangehouden i.v.m. gehoor getuigen e.d.
 • Vrijspraak ter zake van oplichting met betrekking tot terugdraaien kilometerstand bij verkoop van auto’s
 • Toerekenbare tekortkoming wegens onvoldoende duidelijke mededeling, twijfel omtrent kilometerstand
 • Non-conformiteit auto. Kilometerstand teruggedraaid. Nationale Auto Pas. Uitspraak schade toewijzing.
 • Geslaagd beroep op dwaling bij aankoop auto, vanwege teruggedraaide kilometerstand.
 • Voorgedrukte mededeling in koopovereenkomst dat de kilometerstand ‘onlogisch’ is, is onvoldoende duidelijke mededeling dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand
Share