Privacyreglement

Camperpunt/Slingenberg

Kapelseweg 15, 4481 PC, Kloetinge.
Camperpunt is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 64299031.
E-mail: info@camperpunt.nl

Privacyreglement

Artikel 1

Lid 1

In dit reglement geeft Camperpunt aan op welke wijze zij omgaat met privacy en persoonsgegevens.

Lid 2

Waar in dit reglement Camperpunt wordt genoemd, is dit van toepassing op al onze websites en social media verwerkingen.

Inleidende bepalingen

Artikel 2

Lid 1

Camperpunt verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover dat strikt noodzakelijk en evenredig is voor:

 • de nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het adviseren van bezoekers van de website;
 • het verzenden van nieuwsbrieven waar de betrokkene zich voor heeft aangemeld;
 • De verkoop van diensten en producten;
 • Een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke;
 • de administratieve en financiële verantwoording.

Lid 2

Waar het gegevens betreft voor journalistieke of artistieke uitingen, maakt Camperpunt gebruik van de uitzonderingen die genoemd zijn in artikel 43 van het Uitvoeringsbesluit.

Begripsbepalingen

Artikel 3

Verantwoordelijke: De eigenaar van Camperpunt is, gelet op artikel 291 lid1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy-beleid. Hij stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

Doel

Artikel 4

De gegevens verwerkingen van Camperpunt hebben tot doel:

 1. het verslaan van camperreizen en het testen van accessoires.
 2. het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 3. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
 4. het doen van betalingen of het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan;
 5. het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de betrokkenen;
 6. het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers;
 7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van (accountants)controle;
 8. het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van overheidsbelastingen;
 9. het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de debiteuren en de crediteuren;
 10. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Ten behoeve van bovenstaande worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 3. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 4. gegevens met het oog op het onderhouden van contacten met de debiteuren en crediteuren;
 5. reisverslagen inclusief foto’s en videobeelden met of zonder geluid;
 6. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inkomsten;
 7. gegevens over debiteuren en crediteuren;
 8. gegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden;
 9. data in reacties op de website;
 10. Cookies, login informatie en schermweergave opties;
 11. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Reikwijdte

Artikel 5

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van die onder verantwoordelijkheid van Camperpunt plaatsvinden.

Inhoud van de verwerkingen.

Artikel 6

 1. De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt en de verwerking in verhouding staat tot het doel.
 2. Categorieën van ontvangers aan wie gegevens zijn of worden verstrekt:
 3. Medewerkers, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.
 4. Word Press ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief. Betrokkenen verstrekken deze gegevens door zich voor de nieuwsbrief aanmelden.
 5. De Rabobank t.b.v. financiële transacties.
 6. de overheid bij wettelijke verplichtingen.

Grondslagen voor de verwerking

Artikel 7.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt slecht voor de navolgende grondslagen:

 • Met toestemming van de betrokkene
 • Noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 8.

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, alsmede verwerking van gegevens over gezondheid of iemands seksuele geaardheid, zijn verboden.

Verwijderen en vernietigen van gegevens

Artikel 9.

Camperpunt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van  de doelstelling van Camperpunt, of zoals vastgelegd in de Archief of belastingwetgeving. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Toegang tot de gegevens

Artikel 10.

Rechtstreekse toegang tot de gegevens hebben naast de verantwoordelijke, personen die schriftelijk door hem zijn aangewezen. Het aanwijzingsbesluit wordt, indien noodzakelijk bij dit reglement gevoegd.

Beveiliging

Artikel 11

Lid 1

De verantwoordelijke draagt zorg voor passende organisatorische- en technische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Lid 2

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Meldplicht datalekken

Artikel 12

lid 1

De verwerkingsverantwoordelijke dan wel de beheerder namens de verwerkingsverantwoordelijke zal conform artikel 33 AVG de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging maar uiterlijk binnen 72 uur in kennis stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

lid 2

De verwerkingsverantwoordelijke  zal conform artikel 33 AVG de betrokkene onverwijld in kennis stellen van de inbreuk bedoeld in artikel 11 lid 1,  indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

lid 3

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en op de hoogte raakt van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 , is verplicht hiervan onverwijld melding te maken bij de verantwoordelijke.

Rechten betrokkenen

Artikel 13

U hebt het recht op:

 1. Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 3. Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 4. Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 5. Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 6. Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 14

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Camperpunt heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Camperpunt laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd  kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzoeken te bemiddelen of de rechter te verzoeken de verantwoordelijke alsnog te bevelen alsnog aan het verzoek te voldoen.

Slotbepalingen

Artikel 15
De eigenaar van Camperpunt is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid.

Kloetinge, 22 mei 2018

M. Slingenberg

Dit reglement is auteursrechtelijk beschermd. overname is niet toegestaan.

 

 

Share