Heeft u recht op garantie en wie moet dit geven?

Consumenten garantie is een vorm van dwingend recht, wat wil zeggen dat het garantierecht niet met onderlinge afspraken te beperken is. Dit blijkt uit Boek 7 afdeling 1 Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 7:6a en 7:17 BW is vastgelegd dat een verkoper de garantie moet verstrekken dat een product naar behoren functioneert, het product moet dus deugdelijk zijn. Het beperken van dit recht op garantie is in strijd met de wet en dus nietig. Het betreft immers dwingend recht. Wel mag de verkoper de garantie uitbreiden. Uitsluiten of beperken van de garantie door de zakelijke verkoper kan dus niet en een dergelijke bepaling is dan ook nietig. Het maakt niet uit of het een mondelinge mededeling of zelfs een schriftelijke overeenkomst.  Wel mag de verkoper uitgebreidere garantie geven dan de wet aangeeft. Dit is dan wel weer geldend. Als de consument iets aan de camper verandert, waardoor het niet meer de oorspronkelijke eigenschappen bezit dan kan de garantie daardoor geheel of deels vervallen.

Bij een tweedehands camper is onderstaande wel van belang.

Indien een koper iets aanschaft en het product of de dienst blijkt gebrekkig te zijn, dan rust op de koper de plicht om de gekochte zaak op gebreken te onderzoeken en de verkoper zo snel mogelijk te waarschuwen indien de zaak een gebrek vertoont. De verkoper wordt hiermee beschermd tegen klachten die pas laat worden ingediend en waartegen hij zich, door het tijdsverloop, nog moeilijk kan verweren.

Ook als een camper is versleten of slecht onderhouden kunt u geen beroep doen op de garantiebepalingen. Slecht onderhoud kan niet aan de verkoper verweten worden. Ook als je zaken aan de camper verandert, waardoor de eigenschappen veranderen dan kan de garantie geheel of gedeeltelijk vervallen. Er zal in die gevallen gekeken worden naar redelijkheid en billikheid. Bijvoorbeeld, u laat een ander dakluik zetten en hier begint de lekkage, de koper zal daarvoor, en ook voor de daaruit ontstane vervolg schade, geen beroep op garantie bij de camper verkoper kunnen doen. Vermoedelijk wel weer wel bij het bedrijf dat het dakluik plaatste. U kunt zaken dan ook het beste bij het bedrijf van de verkoper laten uitvoeren, het is dan altijd duidelijk wie aansprakelijk voor de garantie is.

U kunt garantie krijgen van de fabrikant of van de verkoper.

Garantie van de verkoper:

Als u een product koopt, gaat u een koopovereenkomst aan met de verkoper. De verkoper is dan ook verplicht u een deugdelijk product te leveren; hij moet garant staan voor een goede werking van het product. Bij gebreken (“ondeugdelijk product”) mag de verkoper u niet doorverwijzen naar de fabrikant. De verkoper moet ervoor te zorgen dat deze gebreken worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door reparatie of vervanging. De verkoper kan op zijn beurt vervolgens weer aankloppen bij de producent. Hier hebt u als consument echter niets mee te maken.

Garantie van de fabrikant:

Met de fabrikant hebt u geen overeenkomst gesloten. Deze is vrij om aan de garantie allerlei beperkingen te verbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u arbeidsloon moet betalen als een product met fabrieksgarantie moet worden gerepareerd.

Garantie bijkopen:

Als u een product koopt, kunt u soms garantie bijkopen. Dit lijkt aantrekkelijk, maar het is voor een groot deel overbodig. De verkoper moet u namelijk altíjd een deugdelijk product leveren. Als hij dit niet doet, moet hij alsnog zorgen voor een deugdelijk exemplaar, bijvoorbeeld door reparatie of vervanging. Het is dus veelal niet nodig om extra garantie bij te kopen, omdat u als consument de rechten uit de extra garantie vaak wettelijk al hebt.

Soms biedt het bijkopen van garantie wel voordelen. U hebt, afhankelijk van de garantievoorwaarden, bijvoorbeeld recht op een nieuwe wasmachine als de oude na vier jaar onherstelbaar kapot gaat. Een ander voordeel is dat niet u, maar de verkoper moet aantonen waarom het product defect is. Wanneer u extra garantie bijkoopt, hoeft u bij reparatie bijvoorbeeld geen vervangende onderdelen of voorrijkosten te betalen. Extra garantie kunt u dus zien als een extra service waarmee verkopers iets willen toevoegen aan de bestaande rechten van u als de consument.

Ondeugdelijk produkt:

Als een product niet voldoet aan de verwachtingen die u ervan mag hebben, is de verkoper daarvoor aansprakelijk. U hebt namelijk met hem een koopovereenkomst gesloten en dat houdt in dat hij wettelijk verplicht is u een deugdelijk product te leveren. Hij mag u overigens niet doorverwijzen naar de fabrikant.

Wat u mag verwachten van een product hangt af van de volgende zaken:

  • het soort product
  • de prijs
  • het soort winkel
  • de toezeggingen van de verkoper
  • de informatie in een folder van de fabrikant

Fabrikanten hebben voor producten afschrijftermijnen, die aangeven hoe lang een product bij normaal gebruik mee moet kunnen gaan. U kunt uw verkoper of de producent van het product vragen naar deze afschrijvingstermijnen.

Bij campers stellen de (buitenlandse) fabrikanten vaak dat 1 maal per jaar een vocht meting plaats moet vinden. Het is natuurlijk handig en verstandig om dit te laten doen, overigens zal dit de garantieverplichtingen van de verkoper niet opzij zetten als je het niet doet. De rechter kan wel bepalen dat dit tot de onderzoeksplicht van de koper hoort (zie de jurisprudentie hieronder). De verkoper is gebonden aan het Nederlandse kooprecht. Daarnaast is de auto, ook als u een nieuwe camper koopt al enkele maanden oud volgens de autofabrikant en gaat de fabrieksgarantie in op de datum dat de auto aan de camperfabrikant is geleverd.

In dit geheel is de onderzoeksplicht die de koper heeft ook van belang. Zie ook de uitspraak van de Hoge Raad, LJN: BP8991, Hoge Raad , 09/02340

De uitspaak in volgelvlucht

Indien een koper iets aanschaft en het product of de dienst blijkt gebrekkig te zijn, dan rust op de koper de plicht om de gekochte zaak op gebreken te onderzoeken en de verkoper zo snel mogelijk te waarschuwen indien de zaak een gebrek vertoont. De verkoper wordt hiermee beschermd tegen klachten die pas laat worden ingediend en waartegen hij zich, door het tijdsverloop, nog moeilijk kan verweren.

Voor consumenten die als koper optreden kent de wet een vaste klachttermijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek (artikel 7:23 BW). Indien binnen deze termijn wordt geklaagd, dan is de klacht tijdig gedaan. Voor niet-consumenten geldt dat de koper ‘binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken’ moet klagen. Uit dit laatste deel, het ‘redelijkerwijs had behoren te ontdekken’, volgt dat op de koper een onderzoeksplicht kan rusten. Hoe ver deze onderzoeksplicht gaat, hangt onder meer af van de zichtbaarheid van de gebreken, de mededelingen die de verkoper heeft gedaan en de deskundigheid van de koper.

Indien in een specifiek geval een onderzoeksplicht op de koper rust, dan dient dit onderzoek te worden ingesteld en uitgevoerd met de voortvarendheid die in dat geval redelijk is. Onder omstandigheden kan een onderzoek door een deskundige nodig zijn. In beginsel mag de koper dan de uitslag van het onderzoek afwachten zonder de verkoper van het onderzoek op de hoogte te brengen. Wanneer echter mag worden verwacht dat met het onderzoek lange tijd is gemoeid, of dit tijdens de loop daarvan blijkt, dient de koper onverwijld kennis te geven aan de verkoper van dat onderzoek en de verwachte duur ervan.

De sanctie op niet tijdig klagen is zwaar. De koper kan er dan namelijk geen beroep meer doen op dat het product of de dienst een gebrek vertoont. Ook een vordering tot schadevergoeding, of een vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst vanwege dat het gebrek is dan niet meer mogelijk. De vraag of tijdig is geklaagd, is dus van groot belang. Steeds meer verkopers doen in rechte een beroep op deze onderzoeks- en klachtplicht, waarbij de verkoper stelt dat de koper niet tijdig heeft geklaagd.

Jurisprudentie,

Meer informatie op:

Share