Verbod parkeren camper in de APV legaal?

In heel veel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) vinden we verboden om campers langer dan bijvoorbeeld drie dagen op een aangewezen weg te plaatsen of te hebben. Naar onze mening zijn deze artikelen om meerdere redenen onrechtmatig. Immers parkeren is geregeld op grond van de Wegenverkeerswet 1994 in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. In artikel 122 van de Gemeentewet staat duidelijk dat de bepalingen van gemeentelijke verordeningen in wier onderwerp door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening wordt voorzien, zijn van rechtswege vervallen. De gemeente was en is naar onze mening dus niet bevoegd het parkeren van campers middels de APV te regelen. Dit kan namelijk eenvoudig via het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens. Daarnaast discrimineren gemeenten naar mijn mening. De ene auto mag wel langer parkeren, de andere niet. Ziet u het verschil?????

Ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  heeft aangegeven dat bepalingen niet in strijd mogen zijn met hogere regelgeving. Zie haar uitspraak van 28 april 2016. Het betrof in de uitspraak een plaats voor vergunninghouders.

Daarnaast worden vele processen-verbaal over parkeren van campers opgemaakt door Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) van gemeenten die daar niet voor bevoegd zijn. En BOA is bevoegd voor de openbare orde. Parkeren van campers zal veelal de openbare orde niet raken. Ook kun je je afvragen of slapen in een camper de openbare orde aantast, ik denk het niet. Ook hierover heeft het gerechtshof zich uitgesproken op 20 maart 2018.

Wij hebben onze bezwaarschriften aan deze uitspraken aangepast. Wanneer een BOA je bekeurt heeft het namelijk weinig zin om te zeggen dat hij niet bevoegd is, in het uiterste geval haalt hij er dan de politie bij die wel bevoegd is. Dus in een later stadium bezwaar en eventueel beroep aantekenen.

Daarnaast roepen wij gemeenten en zeker gemeenteraden op om hun APV’s aan de wet en deze uitspraken aan te passen. Dat betekent dat deze artikelen uit de APV geschrapt dienen te worden en de de parkeerregels overeenkomstig het Reglement verkeersregels en verkeerstekens gevolgd dienen te worden. Tenslotte mag de controle alleen gebeuren door een daartoe bevoegd opsporingsambtenaar. We leven tenslotte in een land dat integriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Overigens zult u bij bekeuringen meestal in bezwaar en beroep moeten gaan, vaak tot aan het Gerechtshof.

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een wereld van juristen.

 

Share