U en de APV

Bij het inventariseren van de APV bepalingen kwam ik, in mijn ogen, toch wel wat vreemde zaken tegen. Lees maar eens:

“Het is verboden op het publiek terrein te overnachten. Ingevolge lid 2 is het verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op het publiek terrein in of rond een camper, kampeerwagen, caravan d.d. te verblijven met het kennelijke doel om ter plaatste de nacht door te brengen.

Kennelijk heb je in deze gemeente een soort nachtverbod. Geeft toch een raar gevoel.

–      – – – – – – –

 Slapen in voertuigen, kampeermiddelen en dergelijke op of aan de openbare weg

  1. Het is verboden op of aan de openbare weg een voertuig, tent of soortgelijk onderkomen als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten dan wel daartoe gelegenheid te geven.
  2. Het college kan plaatsen aanwijzen, waar het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing is. Zij kunnen daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van die plaatsen.
  3. Het verbod is niet van toepassing voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Rijtijdenbesluit of de Wet op de openluchtrecreatie en de daarop gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.

Laat nu de Wet op de Openluchtrecreatie al op 1 januari 2008 volledig zijn ingetrokken en het Rijtijdenbesluit ook niet meer bestaan!

–  – – –

Hallo, in de gemeente . . . . . . .  is het volgens artikel 5.6 van de APV verboden om in parkeerauto’s te overnachten langer dan 3 dagen zoals u ook al heeft verwoord in uw sheet.

Laat ik nu nooit drie dagen achter elkaar slapen!

–      – – – –

In een APV staat:

Artikel 5.1.5 Caravans e.d.

1.Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te laten staan op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

3.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover, het Provinciaal wegenreglement of de provinciale landschapsverordening van toepassing is.

De medewerker van de gemeente stuurt mij andere artikelen (grote voertuigen bepalingen) toe. Op mijn vraag of bovenstaande artikel ook van toepassing was kreeg ik als antwoord:

De artikelen die ik u toegestuurd heb zijn van toepassing, het blijkt namelijk dat een camper vaak hoger is dan 2.4 meter. Het artikel dat u noemt is niet van toepassing de gemeente . . . . . . . .  heeft op dit moment in het kader van dat artikel geen plaatsen aangewezen. Daarnaast zal natuurlijk ook privaatrecht, de verkeerswetgeving en bestemmingsplannen een rol kunnen spelen. 

– – – –

Nachtverblijf in voertuig.

Het is verboden nachtverblijf in een voertuig te houden op of aan de openbare weg, buiten een kampeerterrein, indien daardoor overlast kan worden veroorzaakt.

Kan worden veroorzaakt, dat kan altijd. Lekker duidelijk dus!

Artikel 2:31 Liggen of slapen op of aan een openbare plaats

Het is verboden –al dan niet met gebruikmaking van enige vorm van beschutting, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van een auto, of caravan e.d.– op of aan een openbare plaats:

a. tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen;

b. tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen, nadat door een opsporingsambtenaar in het belang van de openbare orde, veiligheid of ter bestrijding van overlast is aangezegd dat dit moet worden beëindigd.

Wat heeft lid b.nu voor een meerwaarde als het al verboden is.

– – – – –

Share