LPG (autogas) in caravan of camper legaal of niet legaal?

Steeds vaker wordt LPG in plaats van propaan of butaan in gebruikt. Zeker omdat de gasprijs behoorlijk lager ligt dan die van de reguliere gasflessen, is het voor veel kampeerders interessant om over te stappen op autogas. Daarnaast kan men in veel Europese landen LPG(GPL) aan de pomp tanken. Overigens is het formeel in meerdere landen, net als Nederland verboden.

LPG flessen

Dampflessen leveren gas in dampvorm. Deze gasdamptanks zijn aanmerkelijk duurder dan de standaard gasfles, welke met 1 afsluiter (conform de ADR definitie voor een eenvoudige drukhouder) is uitgevoerd. (Let op andere soorten LPG tanks leveren vloeibaar gas en zijn dus niet geschikt voor campers). De autogasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. De LPG gasdamptank wordt met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan.

Er is een voorschrift dat LPG alleen voor tractie doeleinden verkocht mag worden. De exploitant die desondanks het tanken in deze LPG Gasdampflessen toelaat, riskeert een boete. De Minister schreef hierover in zijn reactie op inspraak vierde tranche Activiteitenbesluit en artikel 5.73 Activiteitenregeling milieubeheer. Wij hadden onder andere verzocht het tanken van LPG flessen en tanks mogelijk te maken.

De reactie van de Minister

Het wordt niet mogelijk gemaakt om bij een LPG-tankstation alle vast gemonteerde tanks te vullen (dus niet voor aandrijving, maar bijvoorbeeld alleen voor verwarming of bakken en braden). Er is namelijk geen keuringsregime voor deze installaties. De tank voor aandrijving wordt door de Rijksdienst voor het wegverkeer gekeurd bij de APK-keuring en tanks voor tractie gecombineerd met verwarming moeten aan Europese regelgeving voldoen. Daarom weten we dat deze tanks aan veiligheidseisen voldoen en wordt het wel mogelijk gemaakt om deze tanks te vullen.

Voor LPG-tankstations wordt geen verplichting opgenomen om jaarlijks de LPG doorzet te registreren in het logboek, omdat dit een aanzienlijke verzwaring van de administratieve lasten met zich mee zou brengen. Op basis van jurisprudentie kan het bevoegd gezag doorzetgegevens opvragen bij de inrichtinghouder, een afzonderlijke registratie is niet nodig.

De regeling bevat geen voorschriften over het aanleveren van LPG of het vullen van het reservoir. Het besluit geeft daar ook geen grondslag voor. Eisen die te maken hebben met de LPG-tankwagen worden niet aan de inrichtinghouder opgelegd.

De gevolgen van de wisselende verhouding tussen propaan en butaan in het LPG-reservoir zijn geregeld doordat in artikel 5.62 van de regeling voorschrift 2.4.8. van PGS-16 van toepassing wordt verklaard. In dit voorschrift is bepaald dat de installatie moet voldoen aan NEN-EN 14678-1: Eisen aan LPG-aflevertoestellen. Deze NEN-EN-norm bevat onder andere eisen over het ontwerp van het aflevertoestel met betrekking tot de ontwerpdruk en ontwerptemperatuur. Daarnaast wordt voor veel onderdelen bepaald dat deze bestand moeten zijn tegen LPG.

In de regeling is niet de eis opgenomen dat de afleverslang niet eerder wordt aangekoppeld dan nadat de handrem is ingeschakeld, omdat bestuurders uit zichzelf de handrem zullen inschakelen. Bovendien is het een onevenredige last voor de inrichtinghouder om erop toe te moeten zien dat de handrem van een tankend voertuig is ingeschakeld.

Veel campereigenaren hebben een vaste LPG tank laten monteren onder de camper. Ook deze tanks mogen in Nederland alleen gevuld worden, op een LPG tankstation, wanneer het LPG bestemd is voor de aandrijving van de camper zelf. Dus niet om te verwarmen en te koken.

Lees meer: * reactie op inspraak vierde tranche AB en AR

Uitzondering.

In het reglement is het verbod om lpg voor andere doeleinden te tanken dan voor gebruik als motorbrandstof deels van de baan. Voorwaarde is echter dat de camper ook op lpg rijdt en dat het dezelfde tank is die voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt. Nog een beperking is dat het autogas los van aandrijving alleen voor verwarming mag worden gebruikt. De koelkast en de kookplaat mogen niet op de installatie zijn aangesloten.

Noodzaak filter

LPG is een gas, bestaande uit propaan en butaan, verhouding ongeveer 30/70 in de zomer, 70/30 in de winter. Er is altijd de mogelijkheid dat het licht verontreinigd is met vuildeeltjes (stof, verf, coating, water/vocht, metaaldeeltjes) welke afkomstig zijn uit het productieproces (raffinage), het logistiek gedeelte (stockage, laden, lossen), ook al wordt elke productiestap grondig gecontrolleerd. Ook de leidingen, tanks bij u ter plaatse kunnen verontreinigd zijn. Deze verontreinigingen kunnen schade geven aan de ontspanner/verdamper, injectoren en aangesloten apparatuur in campers. Daarom is het noodzakelijk een filter te monteren. (Bron BP).

Wat zegt de verzekeraar ervan?

Wanneer er onder een camper een LPG tank gemonteerd is dan is er alleen dekking als er van te voren melding gemaakt is van de tank en deze gas installatie goedgekeurd is door een deskundige. De premie is dan wel wat hoger.

LPG in de winter.

LPG bestaat uit zowel butaan- als propaangas. De verhouding butaan-/ propaangas is afhankelijk van het jaargetijde. In de zomer is het gehalte butaan ca. 60% en het gehalte propaan ca. 40%. In de winter is de verhouding net andersom en is de verhouding propaangas groter. Hierdoor is het bij winterse omstandigheden belangrijk om u ervan te verzekeren dat er geen in de zomer getankt gas meer in uw tank aanwezig is! Butaangas verdampt namelijk niet en blijft in de fles achter tot het warmer wordt. Bij tanken wordt de verhouding butaan, er zit immers nog butaan in de fles, steeds groter. Het is handig om zuiver propaangas te tanken in de winter.

Conclusie:

LPG Gasdampflessen zijn toegestaan maar mogen in Nederland alleen bij legale propaan vulbedrijven gevuld worden. Tankstations in Nederland mogen alleen leveren ten behoeve van tractie (= aandrijving van voertuigen).

Bron: Kampeerinfo.nl en anderen.

Zie ook dampgasflessen (met keuringsadressen) en LPG Vulnippels Europa

Share