Een campertreffen organiseren en uw aansprakelijkheid.

Bij het organiseren, voorbereiden en laten gebeuren van een evenement zoals een campertreffen of bijeenkomst dient de organisator zich bewust te zijn dat hij wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade of letsel.  Een vrijwaringsverklaring waarbij de deelnemer verklaart de organisator niet aansprakelijk te zullen stellen, is niet afdoende. Ook is het niet voldoende als de organisatie stelt dat iedere deelnemer zelf aansprakelijk is. Aansprakelijkheid is wettelijk geregeld en kun je niet in een afspraak of contract beperken.

Verantwoordelijkheid.

In principe is de veroorzaker van schade verantwoordelijk, maar degene die schade ondervindt kan de organisator van het evenement in een aantal gevallen ook verantwoordelijk stellen.

Is de organisator een officiële vereniging (dus ingeschreven bij de KvK, met notarieel goedgekeurde statuten), dan is de vereniging een rechtspersoon en kan de vereniging verantwoordelijk gesteld worden en dient de schade vergoed te worden uit het vermogen van de vereniging of een verzekering. Alleen in het geval dat vastgesteld kan worden dat een bestuurslid een onverantwoordelijke opdracht heeft gegeven, kan deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Is de organisator geen officiële vereniging, dan rust de aansprakelijkheid bij natuurlijke persoon die het evenement organiseert.

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:162 lid 1 opgenomen dat iemand die ten opzichte van een ander toerekenbaar een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die daaruit is ontstaan te vergoeden. Onder een onrechtmatige daad wordt verstaan een handelen of nalaten dat:

  • Inbreuk maakt op een ander recht of;
  • In strijd is met een wettelijke plicht of;
  • Indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeert betaamt.

In dit kader is ook het “Kelderluik-arrest” van belang.

Verzekeren

Je kunt de aansprakelijkheid wel verzekeren met een evenementenverzekering. Ben je een particulier dan kun je informeren of het onder je WA verzekering valt. In de meeste gevallen valt dit er niet onder de particuliere WA verzekering.

 

Share