Wonen in een camper

Wonen in een camper.

Bieden wettelijke bepalingen de ruimte om in een camper te wonen?  De Wet basisregistratie personen legt de verplichting op om een adres op te geven bij de gemeente. Dat kan op twee manieren.

 1. In de meeste gevallen geeft u een woonadres op. Dat is het adres waar u normaal woont (dit kan ook een voer- of vaartuig met en vaste sta- of ligplaats zijn), of, bij het ontbreken daarvan, het adres waar u naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd (twee maanden dus) zult overnachten.
 2. Als u geen woonadres kunt opgeven, geeft u een briefadres op. Een postbus kan nooit als briefadres worden opgegeven! In de aangifte van een briefadres moeten de redenen voor de aangifte van een briefadres (in plaats van een woonadres) worden vermeld. Verder moet degene, die op uw briefadres woont schriftelijk verklaren in te stemmen met het feit, dat u daar uw briefadres houdt.

Memorie van Toelichting

Over een briefadres staat in de Memorie van Toelichting op de Wet basisregistratie Personen: “Ook met betrekking tot het briefadres zijn in het wetsvoorstel enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de Wet GBA. In paragraaf 4.3 is al ingegaan op de nieuwe bevoegdheid van het college van B&W om ambtshalve te besluiten tot het opnemen van een briefadres indien het woonadres ontbreekt en door de betrokken ingezetene geen aangifte wordt gedaan van een briefadres. Het wetsvoorstel bevat voorts een uitbreiding van de gronden waarop een briefadres kan worden gekozen. De reeds in de Wet GBA bestaande mogelijkheid voor een burger die in een bepaalde instelling, zoals een gevangenis, verblijft om uit privacyoverwegingen te kiezen voor een briefadres, blijft gehandhaafd. Daarnaast kan de ingezetene een briefadres kiezen indien het opnemen van het woonadres van betrokkene naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat een burger na verblijf in een opvanginstelling weer in een particuliere woning gaat verblijven, maar de veiligheidssituatie nog dusdanig is dat het feitelijke woonadres nog niet in de basisregistratie kan worden opgenomen. Echter ook vrouwen en kinderen die om veiligheidsredenen ter bescherming van hun gezondheid of leven verblijven in opvanghuizen, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen, kunnen in de gelegenheid wordt gesteld om een briefadres te kiezen. Het briefadres kan het adres zijn van familie of vrienden, maar ook een door het college van B&W daartoe aangewezen instelling in de gemeente. Om recht te doen aan het uitgangspunt dat in de basisregistratie in beginsel het woonadres is vermeld en te voorkomen dat burgers zonder legitieme reden een briefadres (kunnen) kiezen, wordt het oordeel over het al dan niet bestaan van veiligheidsredenen als hier bedoeld bij de burgemeester neergelegd. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid door de burgemeester, zoals het afgaan op bepaalde indicaties. Een indicatie kan bijvoorbeeld een risico-analyse van de politie zijn”.

Gesprek Ministerie

Met  betrekking tot het wonen in een camper besprak ik één en ander met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gesprek  vond plaats toen de Wet GBA nog geldig was. Een weergaven van dit gesprek.

“Vanmorgen hebben we telefonisch gesproken naar aanleiding van uw onderstaande vraag. Hieronder volgt een korte schriftelijke bevestiging daarvan. Op uw verzoek vermeld ik ook de relevante wetsartikelen.

We hebben besproken dat de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) een feitelijke registratie is. Dat wil zeggen dat de registratie van het adres van een persoon in beginsel plaatsvindt op het adres waar een persoon feitelijk verblijft. In de regel is dat het woonadres, waarvan de definitie is opgenomen in artikel 1 Wet GBA. (artikel 1.1 onder o ten 1eWet basisregistratie personen (Wbr).).

In een beperkt aantal gevallen kan worden afgeweken van de registratie op een woonadres, en kan een persoon zich laten inschrijven op een briefadres, waarvan de definitie is opgenomen in artikel 1 Wet GBA. (artikel 1.1 onder o ten 2e Wbr)Dat kan alleen als het woonadres ontbreekt (er is dan in de regel sprake van een dak- of thuisloze) of wanneer een persoon verblijft in een instelling zoals een gevangenis (artikel 49 en 67 Wet GBA / 2.40 – 2.42 Wbr).

Wanneer een persoon vertrekt uit Nederland, dient deze daarvan aangifte te doen bij haar gemeente, als de persoon naar verwachting ten minste 8 maanden buiten Nederland zal verblijven (artikel 48 Wet GBA / 2.21 Wbr). Als de persoon naar verwachting minder dan 8 maanden in het buitenland zal verblijven, hoeft geen aangifte van vertrek te worden gedaan. De gemeente zal de persoon op basis van de aangifte ‘uitschrijven’. In beginsel wordt het land en het eerste adres van verblijf in het buitenland geregistreerd in de GBA (artikel 48, eerste lid, Wet GBA / 2.21 lid 2 Wbr)).

Indien een persoon geen adres in het buitenland kan opgeven en bijvoorbeeld ook geen land (bijvoorbeeld omdat de persoon in een camper zal gaan rondtrekken door meerdere landen), zal een gemeente de persoon op basis van de aangifte in de GBA registreren als ‘geemigreerd naar een onbekend land’. In beginsel bestaat er in deze situatie geen grond om een persoon in de GBA in te schrijven op een briefadres.

Als een persoon geen aangifte van vertrek doet bij de gemeente en de gemeente later toch constateert dat de betrokken persoon niet meer op het eerder geregistreerde adres verblijft, dan kan de gemeente een persoon ambtshalve registreren als ‘geemigreerd naar een onbekend land’ (artikel 48, tweede lid, Wet GBA/ 2.22 lid 1 Wpr)). Een dergelijke ambtshalve registratie kan vervelende gevolgen hebben voor de verstrekking van uitkeringen. Bepaalde organisaties (bijvoorbeeld het UWV) verbinden hieraan de conclusie dat een uitkering wordt opgeschort. De vermelding “geëmingreerd naar een onbekend land” zal mogelijk ook gevolgen hebben voor andere zaken zoals uw verzekeringen en andere zaken. U komt u dan in een lastige situatie terecht.

Als een persoon weer terugkeert naar Nederland en ten minste vier maanden in Nederland verblijft, moet een persoon zich weer laten inschrijven in de GBA (artikel 46, eerste lid, Wet GBA / 2.19 lid 1 Wbr). Die inschrijving kan plaatsvinden op een woonadres, of bij gebrek daaraan, op een briefadres.

Overigens is de Wet GBA vanaf februari 2013 omgezet in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP kent men naast ‘ingezetenen’ (zoals in de GBA) ook zogenaamde ‘niet-ingezetenen’ (bijvoorbeeld mensen die zijn geemigreerd) kunnen worden geregistreerd. Deze niet ingezetenen moeten we een duidelijke relatie met Nederland hebben. Niet-ingezetenen zijn personen die niet of korter dan vier maanden in een aaneengesloten periode van zes maanden in Nederland verblijven. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die tijdelijk in Nederland wonen of werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten. De Wet basisregistratie personen (BRP) maakt het mogelijk dat gegevens van niet-ingezetenen centraal en op dezelfde manier worden vastgelegd”. U moet als niet-ingezetene wel een adres in het buitenland hebben i.v.m. de belastingen en uw pensioen, AOW e.d. Er zijn een aantal gemeenten aangewezen waar dit mogelijk is, zie de Rijksoverheid

Gelet op de registratie van niet ingezetenen heb ik de rijksoverheid gevraagd of mensen die in een camper wonen zich hier ook als niet ingezetenen kunnen inschrijven. Uit het antwoord bleek dat men zich alleen tijdelijk op een briefadres kan inschrijven. Dit biedt kennelijk ook geen oplossing omdat je je na acht maanden moet uitschrijven. Je moet dan wel weer een adres in het buitenland hebben voor je pensioen e.d.

Koos en Greet Meuldijk namen de stap en gaan in hun camper wonen. U kunt ze volgen: “Dromen waarmaken“. Ook beschreven zij de voor- en nadelen van het wonen in een camper. Dit kunt u hier lezen!

Wonen in een recreatiepark.

Handige links over dit onderwerp:

Zie ook ons bericht over permanent wonen recreatiebestemming!

Jurisprudentie briefadres:

Voor België zie deze omzendbrief

Share

2 reacties op Wonen in een camper

 1. Linda schreef:

  Hallo daar,

  Hebben jullie inmiddels al meer informatie over het wonen in een camper met betrekking tot het hebben van een briefadres? Wij zijn inmiddels vertrokken uit Nederland en wonen in onze camper. We hebben een briefadres voor een half jaar en daarna moeten we een vaste woon- of verblijfplaats hebben.

  Ik hoor graag.

  Hartelijke groet,
  Linda de Pagter
  http://www.wijdoenhetanders.com