Wonen in een camper

Bieden wettelijke bepalingen de ruimte om in een camper te wonen? De Wet basisregistratie personen legt de verplichting op om een adres op te geven bij de gemeente. Dat kan op twee manieren.

 1. In de meeste gevallen geeft u een woonadres op. Dat is het adres waar u normaal woont (dit kan ook een voer- of vaartuig met en vaste sta- of ligplaats zijn), of, bij het ontbreken daarvan, het adres waar u naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd (twee maanden dus) zult overnachten.
 2. Als u geen woonadres kunt opgeven, geeft u een briefadres op (art.2:23 lid 1 en 2:39 lid 3). Een postbus kan nooit als briefadres worden opgegeven! In de aangifte van een briefadres moeten de redenen voor de aangifte van een briefadres (in plaats van een woonadres) worden vermeld. Verder moet degene, die op uw briefadres woont schriftelijk verklaren in te stemmen met het feit, dat u daar uw briefadres houdt.

Toelichting

In de Wet BRP is bepaald dat het briefadres is bedoeld voor ‘mensen die geen woonadres hebben’ (art. 2.23 lid 1), ‘mensen die in een instelling wonen’ (art. 2.40) of ‘mensen voor wie het naar oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is om een woonadres in de BRP op te nemen’ (art. 2.41).

Per 1 januari 2022 is artikel 2.23, lid 2 van de Wet BRP gewijzigd. Het ambtshalve opnemen van een briefadres is veranderd van een bevoegdheid in een plicht. In de meeste gevallen zullen burgers zelf, of samen met hulpverleners, een briefadres aanvragen. Vaak is daarbij ook al een briefadresgever beschikbaar, maar niet altijd. In het derde lid wordt daarom geregeld dat indien er geen persoon of instantie bereid wordt gevonden om als briefadresgever te dienen, de gemeente zelf als briefadresgever moet fungeren. De persoon in kwestie krijgt dan dus een adres van de gemeente als briefadres.

Als een persoon niet kan worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, of 2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens over hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland, draagt het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente ambtshalve zorg voor de opneming van het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland. (2.22 lid 1 Wpr).

Een dergelijke ambtshalve registratie kan vervelende gevolgen hebben voor de verstrekking van uitkeringen. Bepaalde organisaties (bijvoorbeeld het UWV) verbinden hieraan de conclusie dat een uitkering wordt opgeschort. De vermelding “geëmigreerd naar een onbekend land” zal mogelijk ook gevolgen hebben voor andere zaken zoals uw verzekeringen en andere zaken. U komt u dan in een lastige situatie terecht. Dus aangifte doen van vertrek en een briefadres opgeven.  

Als een persoon weer terugkeert naar Nederland en ten minste vier maanden in Nederland verblijft, moet een persoon zich weer laten inschrijven in de GBA (2.19 lid 1 Wbr). Die inschrijving kan plaatsvinden op een woonadres, of bij gebrek daaraan, op een briefadres.

Het uitschrijven op grond van 2.22 lid 1 kan een aantal gevolgen hebben:

 • AOW: Je AOW uitkering komt te vervallen tot je een ander adres hebt. Heb je nog geen AOW, dan wordt deze ieder jaar met 2% gekort.
 • Zorgverzekering: Uitschrijven uit Nederland kán tot gevolg hebben dan de zorgverzekering komt te vervallen.
 • Uitkeringen:| Wanneer je je uitschrijft kan het goed zijn dat je recht op bepaalde uitkeringen komt te vervallen.
 • Verzekeringen:  Voor veel doorlopende verzekeringen (denk  bijvoorbeeld aan reis-, uitvaart-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen) is inschrijving in een Nederland een voorwaarde en ook al betaal je premie, er zal geen uitkering plaatsvinden.
 • Geen tenaamstelling/Verzekering Je kunt geen camper registreren of verzekeren.
 • Overig: Je kunt geen bankrekening op naam hebben, je niet inschrijven als ZZP-er etc.

Zie ook onze checklist en voor en nadelen wonen in een camper.

Zie ook: Wonen in een recreatiepark.

Handige links over dit onderwerp:

 

Zie ook ons bericht over permanent wonen recreatiebestemming!

Jurisprudentie briefadres:

 • briefadres ECLI:RVS:2019:354
 • briefadres ECLI:NL:RVS:2015:866
 • briefadres ECLI:NL:RVS:2014:3982
 • briefadres ECLI:NL:CRVB:2010:BN8835

Voor België zie deze omzendbrief

Wonen in een camper in Spanje!

Share