Triangel

Het slepen met behulp van een triangel van een personenauto/motorrijtuig met een zogenaamde triangel / A-frame achter een camper.

triangel
Het slepen met behulp van een triangel

Vaak krijgen we vragen of het in Europa is toegestaan om een personenauto achter een camper mee te slepen aan een triangel/A-frame. Uit ons onderzoek blijkt dat dit slechts in een tweetal landen (onder voorwaarden) is toegestaan, dat betreffen Great Britain en Italië. In Nederland is het niet geregeld en lijkt het meestal getolereerd te worden. In alle andere Europese landen is het niet of slecht op bepaalde wegen toegestaan. Verklaringen van bedrijven dat het wel is toegestaan kloppen juridisch niet. Mogelijk is er volgens de ANWB sprake van dwaling en/of misleiding.

Toelichting.

Met betrekking tot combinaties van voertuigen bestaan er geen specifieke geharmoniseerde technische voorschriften betreffende combinaties van een motorvoertuig dat een ander voertuig sleept. Dit wordt geregeld door de nationale wetgeving van de lidstaten. Gebaseerd op onze kennis, is slepen van een personenauto door een andere personenauto in de meeste lidstaten beperkt tot gevallen van een defect voertuig en onderworpen aan een aantal beperkingen zoals snelheidsbeperkingen, de toegang tot bepaalde weg categorieën of de aanwezigheid van een bestuurder in het gesleepte voertuig.

Ook voorziet de Europese wetgeving niet in de mogelijkheid om één en hetzelfde voertuig te erkennen of te registreren zowel als personenauto en aanhangwagen. (Op grond van de Regeling voertuigen en de Wegenverkeerswet is een motorvoertuig nooit aan aanhangwagen. Het is een motorvoertuig ‘een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een motorvoertuig te worden getrokken’. Hier valt een auto duidelijk niet onder).  In principe kan een combinatie van voertuigen die voldoet aan de wetgeving van de lidstaat van inschrijving door de gehele Europese Unie reizen zonder aan de nationale of zelfs regionale wetgeving te voldoen. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 3 van het ‘Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer’ van 8 november 1968. In het bijzonder bevat bijlage 5 bij dit Verdrag specifieke technische bepalingen betreffende voertuigcombinaties in het internationale verkeer. Deze bepalingen gelden echter, stricto sensu, voor een combinatie van voertuigen bestaande uit een motorvoertuig en een aanhangwagen die “ontworpen is om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld “. Volgens het verdrag van Wenen kunnen Verdragsluitende Partijen met betrekking tot motorvoertuigen die zij registreren en aanhangwagens die ze op de weg toelaten onder hun nationale wetgeving regels vaststellen die ” de bepalingen van deze bijlage [dat wil zeggen Bijlage 5] aanvullen of verscherpen”. Onderworpen aan deze bepalingen “moeten alle voertuigen in het internationale verkeer aan de technische eisen voldoen die gelden in het land van registratie”.

Bovendien moet erop worden gewezen dat niet alle Europese landen zijn toegetreden tot het Verdrag van Wenen – dit is met name niet het geval voor Spanje en het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat de Spaanse autoriteiten het recht hebben om de verspreiding van dergelijke voertuigcombinaties te beperken op hun grondgebied.

M.a.w. een personenauto achter een camper is GEEN AANHANGWAGEN als bedoeld in het Verdrag van Wenen(Geneve). Een beroep op dit Verdrag is dan ook niet mogelijk wat betekent dat het gezegde: het mag in Nederland dus mag het op grond van dit Verdrag ook in de deelnemende lidstaten niet opgaat. Ook kan een personenauto niet gezien worden als aanhangwagen.

Bron: Europese Commissie. Artikel 4 zegt o.a. motorrijtuig”: ieder voertuig, voorzien van een mechanisch voortbewegingsmiddel en gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of goederen langs de weg… . Dus zolang motor erin zit blijft het een motorrijtuig.

Ook de ANWB heeft aandacht aan de triangel besteed, zie hierover de website van de ANWB. Zij adviseren hun leden om de importeur/verkoper hun geld terug te vragen op grond van dwaling.

Bedrijven, verenigingen en mensen die aangeven dat de auto als aanhanger mee kan aan de triangel vergeten bovenstaande wettelijke bepalingen. Dat is dus niet zo!!!!

Overzicht diverse landen

 Nederland.

Het toegestaan om door middel van een motorrijtuig een ander motorrijtuig voort te bewegen. Niet omschreven is op welke manier dit dient te geschieden. Met andere woorden: er is geen bepaling opgenomen waarin is omschreven dat de door u voorgestelde constructie niet zou mogen worden toegepast.

Door het aanbrengen van een triangel tussen de camper en uw auto, krijgt het getrokken voertuig echter niet de status van een aanhangwagen. Voor de toepassing van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Voertuigenreglement en de Wet Aansprakelijkheid motorvoertuigen blijft het in alle gevallen een motorrijtuig. Met andere woorden: de auto moet aan alle technische voorschriften voldoen, moet APK zijn goedgekeurd, moet zijn voorzien van een eigen kenteken en moet zijn verzekerd.

Het voeren van een voor de camper afgegeven kenteken en lengtedriehoeken op de auto is verboden.

Op de gehele combinatie blijft ten alle tijden artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. Dit houdt in dat er geen gevaar op de weg mag worden veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. De sleepconstructie dient dan ook zo te zijn uitgevoerd dat deze niet kan lostrillen en dat zijdelings uitwijken van de auto zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het verdient eveneens aanbeveling om achter de auto een zogenaamde lichtbalk aan te brengen waarmee duidelijk kan worden aangegeven dat met de combinatie van richting wordt veranderd of dat de combinatie tot stilstand wordt gebracht.

Met betrekking tot bovenstaande is er één uitzondering.

Voor de toepassing van de gedragsregels van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt de gesleepte auto gezien als een aanhangwagen. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties wanneer u te maken zou krijgen met een weg die gesloten is verklaard voor motorvoertuigen met aanhangwagens. Voor zover er geen lagere maximum snelheid geldt, dient u er tevens rekening mee te houden dat u met de combinatie niet sneller mag rijden dan 80 km/u.

Hoewel dit laatste naar ik verwacht niet van toepassing zal zijn: de afstand tussen de camper en de auto mag niet meer bedragen dan 5 meter.

Opmerking: Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd”.

Over het slepen van een auto met een triangel is aandacht besteed in verkeersknooppunt, het verkeersblad van de verkeerspolitie. Voor degenen die een auto achter hun camper hebben is het handig deze pagina’s uit te printen en mee te nemen.

Bron: Expertisecentrum Verkeer en vervoer PIVM – Apeldoorn.
Bijlagen: Verkeersknooppunt september 2008 en februari 2005.

België.

Artikel 49 van de wegcode (KB 01/12/75):

49.3. Het is verboden een motorvoertuig te slepen behalve indien dit motorvoertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt.

49.5. Noodkoppelingen of de hulpkoppelingen alleen die voorzien zijn in het technisch reglement van de auto’s mogen slechts gebruikt worden door de bestuurders van auto’s, alleen in geval van overmacht en uitsluitend om, met een snelheid van maximaal 25 km per uur, tot op de plaats van herstelling te brengen:

  • een aanhangwagen waarvan de hoofdkoppeling of de bevestiging ervan niet meer de vereiste veiligheid biedt;
  • een auto of een vierwieler met motor die zich niet meer op eigen kracht kunnen verplaatsen of die niet alle veiligheidswaarborgen bieden.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de speciale uitrustingen waarmede sommige voertuigen met het oog op het wegslepen zijn voorzien, niet als noodkoppelingen beschouwd. (Noot camperpunt: Dit betreffen daartoe ingerichte voertuigen zoals kraanwagens e.d.)

Artikel 21 van hetzelfde KB :

21.1. De toegang tot de autosnelwegen is verboden : aan de bestuurders van voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5 met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een ander voertuig slepen;

21.5. De voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5 met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling gesleept worden, moeten de autosnelweg verlaten bij de eerste afrit.


Dergelijke combinaties zijn in België inderdaad niet toegelaten. Het gesleepte voertuig is immers geen aanhangwagen, want een aanhangwagen is volgens Artikel 2.24. “Aanhangwagen” : elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen. Dit betreft echter een motorvoertuig dat wordt voortgetrokken door een ander motorvoertuig. Artikel 49.3. stelt dat het verboden is om een motorvoertuig te slepen behalve indien dit voertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt. De sleep waarvan sprake voldoet niet aan deze voorwaarden en is dus niet toegelaten in het verkeer.

Bron: Cellule Mobilité – Mobiliteitscel (Belgische overheid).

Duitsland.

§ 33 Slepen van voertuigen (vertaling).

(1) Voertuigen die door hun bouwwijze als motorvoertuig bedoeld zijn, mogen niet als aanhanger gebruikt worden. De toelatingsinstanties kunnen bij uitzondering een ontheffing verlenen.

(2)Als een ontheffing zoals genoemd in alinea 1 is toegestaan, dan gelden de volgende bijzondere bepalingen:

  1. het trekkende voertuig mag slechts een voertuig trekken. In dat geval dient het getrokken voertuig door een persoon bestuurd te worden, die bij het gebruik van het voertuig als motorvoertuig over de vereiste rijbewijzen beschikt.

Zin 2 geldt niet als de beide voertuigen verbonden zijn door middel van een inrichting die ook het veilige sturen van het gesleepte voertuig garandeert, en het aanhanggewicht niet meer bedraagt dan de helft van het leeggewicht van het trekkende voertuig, doch in geen geval meer dan 750kg bedraagt.

2. Het getrokken voertuig is niet onderworpen aan de toelatingsprocedure.

  1. Het getrokken voertuig vormt niet samen met het trekkende voertuig een samenstel in de zin van § 32.
  2. Met respectering van §§ 41, 53, 54, 55 en 56 geldt het gesleepte voertuig als motorvoertuig

  3. § 43 alinea 1 zin 2 en 3 alsook alinea 4 zin 1 zijn niet te gebruiken.

  4. Voertuigen met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 4 ton mogen uitsluitend met behulp van een trekstang meegenomen worden.

  5. De voor het gebruik als motorvoertuig voorgeschreven en toegelaten verlichting mogen aan het gesleepte voertuig aangebracht zijn. Voor zover ze voor aanhangers niet voorgeschreven zijn, hoeven ze niet bedrijfsklaar te zijn.

Frankrijk

In Frankrijk is het slepen van een personenauto op autosnelwegen alleen toegestaan door een speciale sleepdienst. Op andere wegen is slepen wel toegestaan, mits het getrokken voertuig voorzien is van een bord 25 km/h en andere verlichting voert dan het trekkende voertuig.

Oostenrijk

Navraag in Oostenrijk leerde dat het slepen op autosnelwegen is voorbehouden aan sleepdiensten.

Portugal

In Portugal mogen alleen speciaal uitgeruste sleepwagens slepen. Het slepen met behulp van een triangel is dus overal verboden.

Spanje

Een motorvoertuig geen ander motorvoertuig mag slepen, tenzij in noodgeval bij pech en enkel tot de eerste plek waar men buiten de weg het defect voertuig kan stallen en nooit op autosnelwegen of autowegen. Op auto(snel)wegen is het slepen door particulieren verboden. Een triangel is in Spanje niet toegestaan om permanent een auto achter de camper mee te nemen.

Wel mag een aanhanger gebruikt worden waarop een auto kan geplaatst worden, maximale lengte sleep met aanhangwagen is 18,75 m. en met oplegger is het 16,5 meter. Ook heeft Spanje het Verdrag van Wenen niet getekend, zodat je in alle gevallen aan de Spaanse wetgeving moet voldoen. Ook waar het de inrichtingseisen betreft.

De informatie op deze pagina is tot stand gekomen met medewerking van T. Schoenmakers, de Autobahnpolizei (Dld), het Korps Landelijke Politiediensten, Unit Transport en Milieucontrole, Dienst Verkeerspolitie, de Belgische Overheid, Unit Transport en Mileu, de ANWB, de Europese Commissie en diverse buitenlandse Ministeries. Hiervoor mijn dank.

Share