Parkeren en de APV

Parkeren en de APV

Parkeren van de camper in uw woonplaats.

De gemeentelijke APV regelt vaak het parkeren met voertuigen. Onderstaande is dus ook niet in iedere gemeenten gelijk. Als voorbeeld de APV van de Gemeente Terneuzen. Op het parkeren van een camper is het volgende artikel van toepassing:

Artikel 5.6 Caravans e.d.

1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhang-wagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

a. langer dan drie achtereenvolgende dagen zonder wezenlijke tijdsonderbreking op de weg te parkeren;

b.op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

3 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Provinciale caravan- en tentenverordening, de Wegenverordening Zeeland 1994 of de Landschapsverordening Zeeland 2001 van toepassing is.

Dit artikel zegt dus dat hij niet langer dan drie dagen op dezelfde plaats mag parkeren. Let op: daarna moet er een redelijke tijd tussen zitten alvorens hij weer op dezelfde plaats of in de onmiddellijke omgeving geparkeerd mag worden. Men kan ontheffing bij de Gemeente aanvragen.

Dan vinden we vaak nog de volgende artikelen.

Artikel 5.1.7 Parkeren van grote voertuigen

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2 Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

3 Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

4 Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

Vrachtauto’s die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter moeten dus op aangewezen plaatsen parkeren.

Artikel 5.1.8 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

1 Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

2 Dit verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk

Dit artikel geeft aan dat voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter niet voor woning worden geparkeerd als dat het uitzicht belemmerd of de bewoners op enige wijze hindert.

Omdat er een speciale bepaling voor kampeerauto’s is (een lex specialis) zijn de andere artikelen niet van toepassing en mag men met een dergelijke verordening dus drie dagen parkeren ook al is de camper langer dan 6 meter. Immers er is een speciaal artikel voor campers en dat gaat voor het algemene artikel voor grote voertuigen. Lex specialis is een afkorting van Lex specialis derogat legi generali, dat eigenlijk simpelweg betekent dat speciale wetsbepalingen voorgaan op algemene wetsbepalingen. De basis hiervoor is te vinden in de titel samenloop van strafbare feiten in het Wetboek van Strafrecht.

  • Bekeurd en u wilt bezwaar aantekenen of een ontheffing aanvragen klik hier!

Titel VI. Samenloop van strafbare feiten

Artikel 55

  1. Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.
  2. Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.

Lex Specialus:Lex specialis is een afkorting van Lex specialis derogat legi generali, dat eigenlijk simpelweg betekent dat speciale wetsbepalingen voorgaan op algemene wetsbepalingen.

Overigens deelde de rechtbank in Breda bovenstaan niet, zie de uitspraak. Overigens bevreemd mij de uitspraak, want je zou dan ook geen drie dagen hebben om in- en uit te pakken.

In Houten was de uitspraak gelukkig  anders, lees hier maar. Hier werd het beroep gegrond verklaard.

Ook is er jurisprudentie over de bevoegdheid van de gemeente, lees hier de uitspraak.  Omdat ook een camper een voertuig is, geldt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en heeft de gemeente formeel geen bevoegdheid.

 

Share

Geef een reactie