Gemeenten en parkeerexcessen

Door de masale verkoop van campers en caravans zijn er veel te weinig stallingsmogelijkheden. Mensen die een camper of caravan kopen zijn vaak genoodzaakt om die op straat te parkeren. Bijna alle Algemene Plaatselijke Verordeningen verbieden dat als het langer dan drie dagen is. Uit jurisprudentie blijkt dat even een stukje verplaatsen geen oplossing bied. Wij hebben grote twijfels bij deze regelgeving.

Gemeenteraden hebben op grond van artikel 149 van de Gemeentewet verordende bevoegdheden. Het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of artikelen in de APV is geen verplichting, maar een bevoegdheid. Het is een bevoegdheid, die voortkomt uit de autonome verordenende bevoegdheid van de raad voor het grondgebied van de gemeente regels te stellen, voor zover die niet in strijd komen met hogere regels. Maar bij het vaststellen van bepalingen in de APV’s moeten een aantal afwegingen worden gemaakt. Omdat we in alle gemeenten dezelfde regels over kampeerauto’s tegenkomen, lijkt het of deze regels worden vastgesteld omdat ze nu éénmaal in de model-APV staan en niet omdat het, na afweging van alle belangen, noodzakelijk is.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.

Je kunt je afvragen of de leden van de gemeenteraden wel hebben begrepen wat ze onder ede hebben beloofd, namelijk het naleven van de Grondwet en de wettelijke bepalingen. Zij hebben dus beloofd de wettelijke voorgeschreven afwegingen te maken, alvorens deze wettelijke bepalingen vast te stellen.

Wettelijke afwegingen.

  • Wanneer gemeenten een bepaling vaststellen moet deze voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.
  • Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.
  • Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.
  • Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.
  • De voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
  • Beperkingen moeten noodzakelijk zijn in een democratische samenleving in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
  • Rekening houden met bestaande jurisprudentie.

Gemeenteraadsleden mogen zich wel eens afvragen of de regelgeving wel klopt in de APV van hun gemeente. Meer hierover op onze website Campervisie. De basis voor het verbod gaat over parkeerexessen. Een exes is iets wat het aanvaardbare overschrijd. Is dat overal zo? Dat wil volgens de gemeente zeggen het parkeren op de weg dat met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte jegens andere weggebruikers, die gelegenheid om te parkeren behoeven, buitensporig is en uit dien hoofde niet toelaatbaar kan worden geacht. Vreemd is ook dat een oud roestig bestelautootje wel langer mag parkeren en dezelfde auto ingericht als campertje niet. Nergens in de gemeenten zijn de bepalingen aangegeven bij bijv. het binnenrijden van de gemeente, zoals de nationale ombudsman al eens heeft aangegeven.

Naar onze mening moeten gemeenten deze artikelen heroverwegen, zeker nu er te weinig stallingen beschikbaar zijn. Lezers kunnen hun gemeenteraden hierop wijzen.

Zie voor een uitgebreide toelichting Campers en Gemeenten. Natuurlijk geldt dat ook voor caravans

Share

Vergelijkbare berichten